Facebook ikon Instagram ikon
14. januar, 2022 - miljø under vann

Årsrapport Sjøørret Sørlandet

Sammendrag

2021 har vært et finfint år for bekkerestaurering og bidrag til at Sjøørreten på Sørlandet får en bedre oppvekst og livsgrunnlag. Vi har vært aktive i hele regionen og vi har vært på besøk til alle skolene og mer enn 650 elever i ulike klasser og trinn.

Sammen med vann og naturforvaltere har vi jobbet med mange ulike bekker og vi opplever samarbeidet så langt svært positivt.

Sammen med fiskeguidene og lokale næringsdrivende, har vi gjennomført arrangementer. Vi har bidratt til folkehelsetiltak og vi har jobbet med å spre informasjon om bærekraft og naturens behov for balanse.

Stadig flere grunneiere tar kontakt om forbedrende tiltak.

Næringslivet melder om gjester som kommer både tidligere og senere i sesongen og bidrar til belegg utenom normal sesong. Enkelte har også vist at en satsning på tettere samarbeide om næringsutvikling (sjøørret og fisketurer), har gitt dem mer enn 200% økning siste året.

Så alt i alt har det vært et godt år og vi håper at 2022 blir enda bedre.

Erik Berglihn

Prosjektleder

Innledning

Prosjektet vårt som hadde sin spede begynnelse i 2019, har virkelig skutt fart og kommet seg på bena i løpet av 2021.

Bodil Slettebø (Grimstad Kommune) og Erik Berglihn har tidligere lagt deler av grunnlaget sammen med Jan Atle Knutsen (Havforskningsinstituttet) og Erik tiltrådde formelt som prosjektleder i august 2020. Øyvind Sundet tiltrådde som Biolog og konsulent fra og med september 2021.

Sammen med kommunene Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad og Lillesand har vi iverksatt mange små og store tiltak i bekker og vannveier. Dette arbeidet har så langt gått smertefritt og vi ser frem til mer graving og gode løsninger i 2022

Mer enn 12 skoler er nå med i prosjektet «adopter en bekk» der over 650 elever deltar med liv og lyst.

8 virksomheter innen reiselivet har opplevd økning i antall tilreisende utenom sesong og guidefirmaer har en betydelig vekst i sin omsetning.

Det har vært et spennende år, med mange nye erfaringer og ikke minst har vi sett svært store positive effekter i ulike bekker etter relativt små tiltak. Eksempelvis laksesmolt i Mo elva – Lillesand.

Vi vil i tiden fremover arbeide for å kunne nå en større del og på sikt hele Sørlandet. Vi vil bruke en del ressurser på å øke samarbeidet med frivillige, grunneier og andre interesserte.

Vi arbeider også for å gjennomføre den store Sjøørret Konferansen 10-12 mars 2022.

Etter et spennende besøk på Fyn i november, der vi var sammen med Havørret, Fyn, Fynsk Laksefisk, Grus-banden og Fishing Zeeland har vi fått mange nye erfaringer og viktige kontakter som vil være essensielle for å sikre en langsiktig og god utvikling.

Økonomi

Prosjektet er finansiert via kommunene Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad og Lillesand. Agder Fylkeskommune og Klima og Miljødirektoratet.

Bedriftsnettverk

Bedriftsnettverket er tilkommet etter å ha gjennomført forundersøkelser og forprosjekt. Erik Berglihn har her vært veileder. Deltakerne har allerede merket effekten av fiskeinteresserte tilreisende og satser nå sammen med Innovasjon Norge i et Hovedprosjekt. Sandaa Hytter, Arendal Herregård, Canvas Hove, Fevik Strand Hotel, Bie Camping, Sørlandets fiskeguiding og Hotel Norge i Lillesand er deltakere.

På tur til Danmark og Havørred Fyn, var det også med representanter for reiselivet i Lindesnes og Mandal

Are Sagør går nå inn i en ledende rolle for Hoved prosjektet og David Mesics styrer økonomien. Erik Berglihn bidrar som veileder.

Formidling og samarbeid

Adopter en bekk

Per i dag er 12 skoler, bestående av 18 klasser, fra 3. til 7. trinn, fordelt på alle kommunene, involvert i prosjektet. Totalt antall elever er om lag 650.

De ulike klassene er kommet ulikt i forhold til de enkelte bekkene og vassdragene. Dette pga. Hva vi har hatt tid til å følge opp, begrensninger pga. Corona og ikke minst noe venting pga. godkjenningsprosesser for tiltak. Etter å ha systematisert søknadsprosessen og fått tilført noe mer ressurser, vil vi lage en mer forutsigbar plan for skolene gjennom 2022.

Klassene har alle fått en innledende runde, enten i klasserom eller i felt, hvor de lærer om sjøørret. Elevene lærer om sjøørretens biologi og økologi, og litt om bærekraft og naturvern. Elevene forberedes på å observere i bekken: Hva er bra? Hva er dårlig? Og hva kan vi gjøre for å forbedre forholdene for ørreten i «deres bekk»?

Observasjon. Elevene er på befaring i bekken og vi ser på og diskuterer hva som kan være bra eller dårlig og om noe kam gjøres for å forbedre forholdene: Er det kantvegetasjon? Gytegrus? Vandringshindre? Elevene plukker søppel og lærer å skille mellom bra og dårlig «rot» i bekken.

Tiltak. Elevene er med på å utbedre de problemene de finner i bekken. I 2021 har elever vært med på å steinsette rasutsatte områder, fjerne vandringshindre og de har lagt ut gytegrus.

Hver skole, klasse og hver bekk er forskjellig, og program tilpasses for den enkelte skolen.

Vi har kjøpt inn temperatur- og pH-målere som vil bli delt ut til hver klasse før nyttår, slik at de kan «overvåke» forandringene i sin bekk

Fisketur med guidene. Etter at de nevnte rundene er gjennomført skal hver klasse få være med på sjøørretfiske sammen med de profesjonelle guidene tilknyttet prosjektet. Så langt har 8 klasser vært med på fisketur.

Bekkevandringer

Sammen med Grimstad Kommune ble det gitt midler fra Helsedirektoratet i forhold til folkehelse. Her har vi gitt innspill til søknad og deretter gjennomføring. Vi har hatt ukentlige bekkevandringer, da spesielt i Groos bekken. I Hovedsak har det vært pensjonister som har deltatt og vi har formidlet kunnskap og opplevelser til lokalbefolkningen.

Stands og arrangementer

–Groos kafé – Kurs – Folkehelse aktivitet

–Ulike fiske Konkurranser og kurs

–By fisking i Grimstad og Arendal

–«Passion for Ocean» – Arendal – Bidragsyter til festivaler

–Havørred Fyn – Besøk

Befaringer og tiltak

Vi har hatt en rekke befaringer i løpet av 2021. Sammen med skoleklasser, grunneiere, vannforvaltere på forskjellige nivåer, lokale entusiaster, samt representanter for Jeger- og fiskerforeninger.

Av flere grunner som ligger like utenfor vår kontroll, ble ikke alle planlagte tiltak gjennomført i løpet av året. Vi har lært mye og står klar til å fortsette utvidelsen av arbeidet neste år.

 

Lillesand

Mo elva

Via Naturforvalter i Birkenes og Lillesand kommuner, ble vi spurt om å ta ansvar for å rehabilitere laksetrapp i Mo elva (Helvetes fossen) sommeren 2021. Dette synes vi var svært spennende. Vi foretok befaringer sammen med nevnte Naturforvaltere, Kenneth Bringsdal. (lokal kjentmann) og med representanter fra Heldal Entreprenør.

Mo elva går fra Lillesand og helt opp til Tveide i Birkeland. Den har blitt brukt til fløting og ikke minst kraft produksjon. I forhold til bestand har den tidligere vært en svært produktiv elv. Dessverre har sulfidholdig masse, som har blitt sprengt ut i forbindelse med utvikling av vei og næringstomter i området, samt utslipp fra blant annet St. Gobain, tidligere bidratt til massiv fiskedød.

Sammen planla vi og fikk så laksetrappa utbedret. Vi brukte lokalt eiketømmer fra Birkeland. Det var svært tilfredsstillende å se at ved første gode nedbørsdag i august, kunne vi registrere hundrevis av fisk som vandret opp. Likeledes anla vi sammen med Borkedalen Skole og omkring 55 elever, et nytt gyteområde nedstrøms for fossen. Her har vi i etterkant registret stor aktivitet.

Planen videre er å vurdere de ulike vandringshinder videre opp elva og iverksette tiltak for å bidra til at fisken kan vandre hele veien til elvas opprinnelse. Som tidligere nevnt har vi også registrert laksesmolt i elva, på oversiden av fossen. Slik sett kan vi kanskje snart melde om ei ny lakseelv på Sørlandet.

Bergsvann

Bergsvann på Justøya har en mindre tilløpsbekk med hvor sjøørret kan nå opp for å gyte. Bekken er imidlertid preget av tilslamming og gytegrus er ikke å finne, annet i en liten sidebekk. Vi har i samarbeid med grunneiere og maskinfører fra Lillesand kommune renset opp i bekkeløpet og ønsker å sikre bekken møt utvasking av finsediment, samt beplante bankene og tilføre noe gytegrus. Vi ønsker også å utbedre et rør som hindrer fisken i å nå gyteområdene i sidebekken. Arbeidet ble avbrutt av snøfall, men gjenopptas på nyåret.

Tingsaker / Åle bekk.

Vi har vært på befaring i bekken. Bekken er fin, med oppvekstområder, både ved eustiariet ved utløpet og ved dammen oppstrøms. Det er imidlertid få gytemuligheter i bekken. Vi ønsker å jobbe videre med denne.

Borkedalsbekken.

Borkedalen skole, med 3 ulike klasser har vi hatt ute for å undervise dem under deres årlig kyst og kystbiologi dager. Her med fokus på Borkedalsbekken. Dette er en bekk som dessverre blir skjemmet av nedslamming og gjengroing. Tilfanget av utsatt Gullvederbuk, gjør nok ikke situasjonen bedre for sjøørreten. At bekken også i store deler går i rør, begrenser nok også potensialet. Men vi har lagt ut nye gytegroper og foretatt undersøkelser for mulig fisketrapp, som kan bidra til at sjøørreten kan gå helt opp til Borkedalsvannet og vannene innenfor. Det er mulig at man da også bør foreta en aktiv ut-fisking av Gullvederbuken for å bidra til en bedre bestand med sjøørret over tid.

Grimstad

Groos bekken

Sammen med Holvika skole har vi gjennomført flere tiltak i denne bekken, som tidvis er til slammet og som har vært skjemmet av svært mye plast, bildekk og annen søppel.

Vi har registrert store gytefisk nedstrøms for renseanlegget og mye småfisk over. Det ser ut til å være få gytestrekk og ikke minst har tilslamming medført begrensninger.

Planen fremover er å foreta «ripping» av bekkebunnen og tilføre noe mer gytegrus.

Vi har også ambisjoner om å løse vandrings-hindre øverst i bekken, like ved Universitet, slik at vi kan forlenge fiskens område betydelig

Eide

Elever ved Eide skole har vært med på både observasjoner og tiltak i bekken. Et sandfang ble etablert og delvis steinsatt, og gytegrus ble tilført nedstrøms dette. Det gjenstår noe arbeid, bl.a. beplantning langs Engenebekken deler av bekkeløpet. Vi gjenopptar aktiviteten her på nyåret.

I den vestlige delen av bekken, har vi sammen med grunneiere og Hesnes skole, arbeidet med bekken i flere omganger. Rydding, ripping er foretatt, samt groper for skjul og gytegrus.

https://www.nrk.no/sorlandet/skoleklasser-hjelper-orreten-1.15221633

Vi har sammen med grunneiere og representanter for Jeger- og Fiskerforeningen foretatt flere befaringer i det østlige løpet av bekken. Anadrom strekk er flere kilometer langt, deler er svært fint, mens andre strekk har store utfordringer. Grunneiere er positive tid de tiltakene vi har skissert og vi ønsker å gjennomføre flere av disse i løpet av 2022.

Arendal

Flødevigbekken, Hisøya

Vi har hatt flere turer til denne bekken sammen med tre forskjellige klasser fra His barneskole. Bekken er for det meste fin, men noen mindre tiltak kan forbedre forholdene ytterligere. Tiltakene ble godkjent av Statsforvalteren på høsten, men svar på søknad kom for sent på året til at vi anså det som forsvarlig å gjennomføre.

Færvikbekken, Tromøya

Her har vi hatt en rekke befaringer sammen med Roligheten skole, grunneiere og med representanter for fiskeutvalget i Arendal Jeger- og Fiskerforening. Her er det bred enighet om hvilke tiltak som kan og bør settes i gang. Observasjoner og forslag til tiltak er samlet i en rapport og vi setter i gang med nødvendige søknader på nyåret. 11

Tjenndalsbekken, Tromøya

Vi har hatt flere befaringer i Tjenndalsbekken, blant annet sammen med elever fra Roligheten skole. Elevene har ryddet og plukket søppel. På grunn av uoverensstemmelser med grunneier har vi imidlertid besluttet å ikke jobbe videre med denne bekken.

Sandåbekken/Arsbekken, Tromøya

Vi har hatt befaringer sammen med Sandnes skole. Elevene har også vært med på å plante svartor langs øvre deler av bekken. Bekken har utløp ved Saulekilen på sørsiden av Tromøya og potensiell anadrom strekning er på over 3 km, inkludert sidebekker. Vi har vært i kontakt med flere grunneiere og vil jobbe videre med denne bekken i 2022.

Det er alltid krevende å få et godt samarbeide når enkelte grunneiere enten er veldig for eller imot tiltak.

Froland

Songeelva, Froland

Sammen med Froland skole (omkring 75 elever) har vi i flere omganger iverksatt arbeider i Songe elva. Dette er ei sideelv til Nidelva og ligger forholdsvis nært skolen. Dette er det første elva som vi foretok tiltak i og vi begynte høsten 2020. Da med observasjoner og senere å rense for plast og annet søppel. På forsommer 2021 ble det «rippet» i bunn og lagt ut gytegrys på et område nær skytebanen.

Elevene ble gjennom høsten 2021 oppmerksom på gjedde i område og er nå en tanke bekymret for bestanden. Elva blir ellers aktivt kalket.

Tvedestrand

Songebekken

Vi har hatt to turer til denne bekken sammen med en klasse fra Songe skole. En usedvanlig fin bekk og vi fant en del gytefisk. Ved første befaring oppdaget vi at en grunneier hadde kappet kantvegetasjon, og at mye av denne var havnet i bekken. Ved andre befaring hjalp elevene med å fjerne vandringshinderet. Vannforvalter i kommunen, har vært i kontakt med grunneier som lovet å rydde opp ila oktober.

Planer for 2022

Vi har mange planer for året som kommer.

Som nevnt har vi mange flere tiltak i bekker i vårt område. Vi vil fortløpende jobbe med å bidra til forbedringer og tilrettelegging. Vi blir nå også forespurt i forhold til utbygning og areal planer, noe som vi synes er svært spennende

Sammen med HI og CCR arbeider vi for å iverksette et DNA og gen prosjekt for bekkene og sjøørreten på Agder. Vi er her avhengige av Kompetansefondene og venter på en avklaring våren 2022

Vi vil i løpet av 2022 gjennomføre 2 «drivtelling» i Mo-elva.

Tilsvarende i Nidelva.

Vi vil sammen med de private og skolene søke EU prosjektet «Open Rivers» om tilskudd til utvidet bekkerestaurering i en større del av regionen vår. Dette er et samarbeidsprosjekt som går over flere år og som involverer mange frivillige, skoler og andre interessegrupper.

Sjøørret Konferanse 10-12 mars 2022 – Fevik Strand Hotel. Her er Havforskningen, Visit- Sørlandet, Agder Fylkeskommune og kommunene arrangør. Vi arbeider våre samarbeidspartnere for å lage en konferanse som både kan bidra til kunnskap innenfor forskning, næring og formidling. Vi får også besøk fra Havørret Fyn, Fishing Zeeland, Dansk Laksefisk m/flere. for å lage et spennende og innholdsrikt program.

Adopter en bekk gjennomføres og fortsetter til alle bekkene våre er definert som «gode»

På Groos vil vi for 2022 lage en sommerskole for barn og ungdom. Her med fokus på å redde hav og kyst. Dette vil bli i samarbeide med prosjektet Barnas øy, som har mange års erfaring fra å skape gode opplevelser og viktig kunnskap for barn i strandkanten.

Messer er booket, både i Nederland og Danmark. Men aktiviteten har er svært avhengige av hvordan Corona utvikler seg

Flere kommuner? Vi har etter invitasjon fra Kristiansand Kommune, presentert prosjektet og våre resultater. Vi har også fått forespørsler fra politisk hold i Mandal. Vi er positive til en videre utvikling, men har såpass mye aktivitet innenfor nåværende ramme, at vi avventer noe.

Flere bedrifter? Vi inviterte med oss aktører fra vestfylket til Danmark. Og har fått tilbakemeldinger om at det er ønskelig å være flere som samarbeider om tilreisende til Sørlandet.

Så alt i alt har det vært et produktivt år, med mye engasjement og glede.

Samtidig har det til tider blitt en tanke hektisk, så vi er glade for at vi nå har forutsigbarhet i stillingene frem til august 2022. Det vil gi kontinuitet og en god utvikling for året som kommer.

 

Med vennlig hilsen

Erik Berglihn & Øyvind Sundet