Facebook ikon Instagram ikon
13. april, 2021 - havfiske

Frist for å søke deg til det norske makrellstørje-fiske denne uken!

Denne uken (fedag 16.april) går fristen ut for å søke deg med på årets store fiskehøydepunkt, nemlig det norske makrellstørje merk og slipp/rekreasjonsfisket. Du kan enten søke deg med som et team med utstyr og båt, eller som enkeltperson (i en mannskapspool) som kan få mulighet til å bli med noen av de godkjente båtene hvis det er plass. Det vil i så fall gi deg viktig erfaring og en større mulighet til å delta i fremtidig storvilt-fiske.

Fjorårets bluefintuna fiske var en stor suksess, og det ventes at det blir enda bedre i år siden mange har fått svært nyttig erfaring. Samtidig har både kvotene og interesse for deltagelse økt kraftig. Jeg har på eget initiativ lyst til å oppfordre flere damer til å bli med. Kan guttene, kan også damene! Det vil være en stor fordel at en bredere gruppe søker seg med på et slikt fiske i årene fremover.

Klikker du på lenken her kan du lese om vårt teams erfaringer med fjor årets makrellstørjefiske.

 

Her følger informasjon fra Fiskeridirektoratet for deg som vil bli med.

 

Vilkår for deltakelse i merk-, slipp- og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å videreføre ordningen med merk- og slippfiske etter makrellstørje. Videre har departementet åpnet opp for et ordinært rekreasjonsfiske etter makrellstørje for de lagene som får adgang til å delta i merk- og slippfisket.

Obs: Teksten under kan være til hjelp når du fyller inn påmeldingsskjemaet for deltakelse etter makrellstørje. Les derfor grundig før du eventuelt kontakter Fiskeridirektoratet for å få hjelp dersom du ikke finner svar på det du lurer på. Frist for påmelding er 16. april. Påmeldingsskjemaet er under arbeid og vil bli publisert så snart som mulig.

Skjema for påmelding til merk-, slipp- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje

Rekreasjonsfiske vs merk- og slippfiske

Rekreasjonsfisket innebærer at hvert lag kan ta en størje til eget konsum med til land. Denne makrellstørjen avregnes en kvote avsatt til rekreasjonsfiske. Makrellstørje som tas i merk- og slippfisket og som er død eller døende må også landes, men avregnes en egen kvote. Størje som er tatt i forbindelse med merk- slipp og rekreasjonsfisket kan ikke omsettes.

Krav om at søkere må være bosatt i Norge

For å få adgang til å delta i fisket må de som søker være bosatt i Norge. I tillegg må alle lagene være egnet, utrustet og bemannet til fiske. Ved merk- og slippfisket skal fangst og merking i utgangspunktet gjøres av fiskerne selv, og de som deltar må derfor få opplæring i å sette merker på makrellstørjen og bli godkjent før fisket starter.

Mannskapspool og gruppeinndeling

Alle som melder seg på til merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje, og som oppfyller vilkårene for å delta i fisket, er automatisk kvalifisert for en mannskapspool. Denne mannskapspoolen innebærer at de lagene som får adgang til å delta i fisket kan hente ekstra mannskap fra denne poolen dersom det av ulike grunner skulle bli nødvendig. For å sikre at det er tilstrekkelig med erfaring i hvert av lagene som deltar i fisket vil de påmeldte bli delt inn i grupper. Gruppe 1 vil bestå av lagledere – her settes det strenge krav til erfaring, gruppe 2 vil bestå av de som ikke er lagledere men som likevel har mye erfaring, og gruppe 3 vil bestå av de som har middels eller lite erfaring. Det må alltid være minst tre personer om bord. Av disse må minst to være fra gruppe 1 eller en fra gruppe 1 og en fra gruppe 2. Den tredje personen om bord kan være fra gruppe 1, 2 eller 3 eller en  skipper som ikke oppfyller vilkårene til å delta i en av disse gruppene. Dersom skipper ikke oppfyller vilkårene for å delta i en av de nevnte tre gruppene kan vedkommende heller ikke delta i selve fisket. Se mer informasjon under.

Alle som deltok i mannskapspoolen i 2020 er godkjent for deltakelse i mannskapspoolen i inneværende år. De som ønsker å stå oppført i mannskapspoolen må likevel melde seg på på nytt.

Bytte av mannskap i de ulike lagene

I utgangspunktet skal alle personene som deltar på et lag være listet opp i søknadsskjemaet. Lagledere kan ikke være satt opp som lagleder på flere lag. Skulle det bli behov for å hente inn mannskap fra mannskapspoolen er det viktig å være oppmerksom på at en av personene som ble meldt inn som lagleder alltid må være med om bord som lagleder i lagets båt når det fiskes, og kan ikke erstattes av en person fra andre lag eller mannskapspoolen med tilsvarende kvalifikasjoner. En person som er lagleder kan imidlertid gå inn som mannskap nummer to eller tre på et annet lag. Mannskap, utenom lagleder, kan i særlige tilfeller erstattes av mannskap fra andre lag eller mannskapspoolen. Dersom det er gruppe 2 mannskap som skal erstattes må melding sendes til Fiskeridirektoratet så snart som mulig før fisket tar til. Slik melding er ikke nødvendig dersom det er gruppe 3 mannskap som skal erstattes.

Personer som ikke er med på et lag

Er du ikke med på et lag? Da kan du likevel melde deg på til fisket og bli med i mannskapspoolen. Forutsetningen for dette er at du kvalifiserer til å delta som mannskap. Vi vil lage en oversikt over de kvalifiserte deltakerne der det fremkommer hvilken gruppe vi har plassert dem i, slik at det skal bli lettere å hente inn mannskap til lag når det er nødvendig, samtidig som man sikrer seg at laget er tilstrekkelig kvalifisert. I den forbindelse ber vi om at du spesifikt gir en tilbakemelding dersom du ikke ønsker at din kontaktinformasjon blir delt med laglederne til de lagene som får adgang til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021.

Strenge utvalgskriterier – men du kan likevel få delta selv om du ikke oppfyller alle vilkår

Vi ber om forståelse for at vi er svært strenge når vi deler inn i grupper, og du kan derfor ha mye erfaring og likevel havne i gruppe 3. Alle søkere vil få informasjon om hvilken gruppe de er plassert i. For søkere som er påmeldt via lag vil informasjonen gå til lagleder, og for søkere som melder seg på til mannskapspoolen vil informasjonen gå direkte til søker.

Vær oppmerksom på at selv om du må svare nei på noen av spørsmålene i skjemaet kan det likevel være at du kvalifiserer til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021, og det vil ikke nødvendigvis være ekskluderende for deltakelse i gruppe 1, 2 eller 3.

Lagleders ansvar og antall båter

Lagleder er ansvarlig for at vilkår til båt og utstyr om bord alltid er oppfylt. Seletøy skal benyttes når en fisker stand-up. Hvert lag kan registrere seg med maksimalt tre båter, men lagene kan kun fiske med en båt av gangen. Bakgrunnen for å åpne for flere båter er hensynet til å begrense kostnader for lagene dersom det blir nødvendig for dem å flytte seg over store distanser. Dersom ett lag fisker med flere båter samtidig vil laget miste tillatelsen til å delta i fisket etter makrellstørje.

Vurdering av søknadene – mulig loddtrekning

Tildelingen av adgang til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket vil bli basert på en konkret helhetsvurdering av de enkelte søknadene. Dersom det er flere kvalifiserte lag enn kvoten tillater, vil Fiskeridirektoratet foreta loddtrekning mellom søkere som er vurdert som like gode for å velge ut hvilke lag som får delta i fisket. Erfaring med stangfiske etter store tunfiskarter (over 100 kg) vil i den forbindelse bli vektlagt.

Brudd på regelverk om fiske

Deltakerne i merk- slipp og rekreasjonsfisket kan ikke ha pågående saker knyttet til mulige brudd på regelverk om fiske. Dersom en påmeldt har en eller flere oppgjorte saker knyttet til mulige brudd på regelverk om fiske må det opplyses om dette i søknaden sammen med informasjon om hva bruddet/bruddene omhandlet. Denne informasjonen vil bli tatt med i vurderingen av om den påmeldte vil få adgang til å delta i fisket eller ikke.

Tidsrom for fiske

Det er viktig at de som får adgang til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje faktisk gjennomfører et fiske. Det er derfor påkrevd at lagene informerer om i hvilket tidsrom de estimerer å gjennomføre fisket. Fiskeridirektoratet har forståelse for at det kan bli endringer i tidspunkt.

Utfylling av søknadsskjema

Søkere er ansvarlig for at informasjonen som oppgis i søknaden er korrekt. Bemerk at alle felt må fylles ut for at søknaden skal bli vurdert. Ta kontakt med Fiskeridirektoratet dersom du skulle ha noen spørsmål. Vi ber om at det ikke sendes inn søknader før søknadsskjema legges ut på nett.

Oppfølging

Fiskeridirektoratet vil, i den grad det er mulig, søke å ha tett oppfølging av alle lagene som velges ut til å delta i fisket etter makrellstørje i 2021. Merk- slipp og rekreasjonsfisket er fortsatt i en utprøvingsfase, og erfaringene fra fjoråret og inneværende år vil gi basis for om Fiskeridirektoratet vil fortsette å anbefale et slikt fiskeri til Nærings- og fiskeridepartementet i kommende år.

Asgeir (tekst fra direktoratet)