Facebook ikon Instagram ikon
2. januar, 2020 - #fisketilfolket

Nytt år og torskefredning

Det er nytt år og nye regler å forholde seg til. Aller viktigst for deg som bor i området svenskegrensen – Lindesnes er de nye reglene som omhandler fredning av torsken, som er under stort press. Sett deg inn i reglene, de omfatter nemlig mer enn bare fiske etter den ene arten. Her har du en rask oversikt;

Torsken er fredet fra svenskegrensa til grensen mot Agder hele året nå. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar – 30. april. Du kan allikevel fiske sjøørret, da den ikke omfattes av forbudet.

​​​​​Det er nå innført et generelt forbud mot å fiske torsk fra og med Telemark til og med grensa mot Sverige. Formålet er å gi torsken en særskilt beskyttelse slik at den får bedre vilkår med hensyn til å bygge seg opp igjen.

Her finner du hele fredning og fiskeforbud-soner på nett: https://www.asgeiralvestad.nokart.fiskeridir.no/share/369624f9a183

Omfanget av dette området strekker seg fra land og ut til grunnlinja. Forenklet sagt er grunnlinja den linja en kan strekke i ytterkant av de ytterste øyer og skjær langs hele kysten. Noen steder vil den derfor være nokså tett på fastland, mens den andre steder kan være flere mil utenfor. Området som omfattes av det generelle torskefiskeforbudet i Oslofjorden er farget blått/lilla i kartløsningen.

Det er forbudt å fiske målrettet etter torsk i dette området (svenskegrensen-Agder), men om en likevel får en torsk på kroken så skal den settes forsiktig tilbake i sjøen igjen.

Forbudet gjelder også fiske med garn, men siden det sjelden lar seg gjøre å sette ut garnfanget fisk i live, så er fiske med bunngarn forbudt det «blå» området. ​

Forbud mot «alt» fiske vinter og vår

I tillegg til det generelle torskefiskeforbudet fra svenskegrensen til Agder (hele året) er definerte gyteområder for torsk også totalfredet for alt fiske fra 1.januar til 30. april. Disse gyteområdene strekker seg helt ned til sydspissen av Norge (se kart). Det vil si at du ikke kan fiske noe annen art i denne perioden i de utvalgte områdene. Unntaket er sjøørret som forvaltes av en annen lov.

I Norge forvaltes saltvannsfisk og ferskvannsfisk gjennom to ulike lover – henholdsvis havressursloven og lakse-​​ og innlandsfiskeloven. Det forbudet som nå gjelder er hjemlet i havressursloven, derfor omfatter det ikke ferskvannsfisk slik som sjøørret.

En kan derfor, som tidligere, med god samvittighet dra ned til fjorden og fiske etter sjøørret også i år. Torsk skal alltid settes tilbake igjen, men om en i «totalfiskeforbudssonene» får annen saltvannsfisk så skal bare huske å sette dem forsiktig tilbake i sjøen igjen.

Jeg og mange med meg har reagert stekt på at det innføres et generelt fiskeforbud i disse ofte by-nære og tilgjengelige fjordene fra 1.1-30.4. Det er svært merkelig å begrense allemannsretten tilgang for å frede en eneste art. Vi er enige om å verne kysttorsken, spesielt i gyteperioden, men det kan isteden lett innføres en fredning slik at fiske etter de 100+ andre artene kan fortsette som før. En moderne forvaltning med «fang og slipp» vil være helt ok når det i tillegg ikke er lov å fiske målrettet etter den aktuelle arten i denne perioden. At fredede arter, fisk under minstemål, eller ikke matfisk settes tilbake igjen er en god løsning og langt bedre enn å forby det norske folk å bruke naturen på en aktiv måte.

Med en mer moderne forvaltning kan vi fortsette å fiske hvitting, flyndre og annen fisk med agn i fjorden. Vi kan kikkfiske etter arter fra brygger eller vannkikkebrett, og barn og voksne kan kaste i fra land og brygger. Uansett oppfordrer jeg alle til å følge reglene som er satt. Det finnes fortsatt mye spennende fiske, og det er alltid lurt å lete opp nye fiskeplasser!

​Mer om dette kan leses på Fiskeridirektoratets nettsider.

Asgeir