Facebook ikon Instagram ikon
21. juli, 2012 - Båt og havfiske

Restreksjoner i kveitefiske

  Hei, legger ved et utkipp fra Havforskningsinstituttet sine nettsider. Her står det å lese at de vurderer forskjellige tiltak for å passe på kveite bestanden vår. Høres det diskuteres mye rundt det her i sportsfiskemiljøene i Norge i dag.

slike bilder blir det kanskje slutt på? 1.7m lang kveite
Det er vel ingen tvil om at sportsfiske etter kveite nærmest har eksplodert etter at ”nye” fiskemetoder gjør at vi har blitt flinkere til å fange denne flotte fisken på stang. Samtidig med at bestanden har økt etter nedturer etter kraftig overfiske i tidelige perioder. Det faktum at kveita blir sent kjønnsmoden gjør at bestanden raskt blir redusert med overfiske.
slike må vi antagelig la gå i fremtiden, det er bra! 1,8m lang kveite
Jeg tror at vi må ønske velkommen en restreksjon i kveitefiske, både for yrkes og sportsfiskeren. En strengt satt kvote for yrkesfiskeren, og en baglimit for sportsfiskeren høres rimelig ut. I tillegg synes jeg at de aller største fiskene skal gjenutsettes (fredes), de er uansett ikke særlig god mat, og vi kan med letthet måle fisken med målbånd i vannet og anslå vekten. Disse fiskene er mer verdifulle for en videre bestands utvikling. Uansett er det viktig at sportsfiskerene blir hørt. En sportsfisket kveite er mange ganger så mye verdt enn en yrkesfisket kveite pr kg. Dessuten har jo også oppdrettskveita tatt en skikkelig posisjon som matfisk her til lands, noe som gjør at yrkesfiske kvotene kan holdes lavere.    
undermåls fisk settes ut uansett selvfølgelig....
Følgende tekst er klippet fra deres nettsider: Fisketurister og kveitefiske Forsøk ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø indikerer at en stor del av kveitebestanden er stasjonær og lokal. Derfor er det mulig at kveitebestandene blir utsatt for stort lokalt fisketrykk både fra kommersielt fiske og fritids- og turistfiskere. Marie Hauge , 04.07.2012 Landingene i det kommersielle kveitefisket var på rundt 1700 tonn nord for Stad i 2010. Havforskningsinstituttets landsomfattende studie av bedriftssektoren av turistfisket (2009) anslo at 5 335 kveiter (ca. 80 tonn) var landet av turistfiskere i denne sektoren nord for Stad.

Lave, men usikre turistfiskeanslag

Turistfiskeanslaget fra 2009 inkluderer imidlertid ikke utslipp av kveite, og feilmarginen var høy (rundt 40 prosent). Usikkerheten har sammenheng med at fisket etter kveite er spesialisert og foregår i lokale områder. Studien var lagt opp for å kvantifisere totale landinger av alle arter, og resulterte i data fra kun et fåtall bedrifter hvor det ble fanget kveite. Havforskningsinstituttet har ikke utført spesifikke undersøkelser for å kvantifisere fangster av kveite tatt av turistfiskere. En slik undersøkelse er fullt mulig, men ressurskrevende. Siden en betydelig del av dette fisket ser ut til å være fang-og-slipp, vil det være relevant å kartlegge både hvor mye kveite som blir tatt i land og hvor mye som slippes ut.

Bør vurdere maksmål

En hunnkveite blir kjønnsmoden når den er rundt 80–100 cm eller større. I dag er minstemål for kveite 80 cm. Ved denne lengden veier kveita mellom 6 og 8 kilo. Det bør vurderes om det også skal innføres et maksmål for kveite. En slik regulering vil skåne de største kveitene som bidrar mest til rekrutteringen. Sjøfisketurisme, som annen naturbasert næring, må forvaltes for å sikre en bærekraftig utvikling i kystnære og stasjonære fiskebestander. Dagens kunnskap om kveite er svært mangelfull og forvaltningen foregår derfor hovedsakelig på grunnlag av fangstdata og i liten grad på basis av forskningsbasert kunnskap om arten. Det er Havforskningsinstituttets syn at reguleringstiltakene bør bygge på forskningsbasert kunnskap, og at det blir gjort fornuftige avveiinger mellom økonomiske og ressursmessige hensyn.

Foreslåtte tiltak

I Fiskeri- og kystdepartementets ”Turistfiskeutvalg” støtter Havforskningsinstituttet myndighetenes forslag om et obligatorisk fritidsbåtregister og obligatorisk registrering av fisketurismebedrifter. Instituttet har også anmodet myndighetene om å styrke overvåkingen av fisketurismen og om å utarbeide bedre opplærings-/informasjonsmateriell til fisketurister. Dette siste for å informere om regelverk, for å øke overlevelsen til fisk som slippes ut og for å sikre viktige forhold knyttet til dyrevelferd. I år har vi også et økt forskningsfokus på overlevelsen til torsk som følge av fang-og-slipp.

noen mellomstore matfisk må en få lov til å "kleppe" og ta med hjem
 Asgeir