Facebook ikon Instagram ikon
16. mai, 2020 - Sjøørretfiske

Prosjekt Sjøørret Sørlandet

Hei siste uke ble det lagt ut en oppløftende pressemelding om prosjekt Sjøørret Sørlandet, den lyder som følger;

700 000 kroner til Sjøørret Sørlandet – bærekraftig reiselivssatsing i Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter – forvaltning av gytebekker og næring.

Miljødirektoratet har for 2020 bevilget 500 000 kroner til vannmiljøtiltak i sjøørretbekker.
Blått Kompetansesenter sør har bevilget 200 000 kroner til etablering av en bærekraftig reiselivssatsing.
De fem deltagende kommunene har i tillegg inngått en intensjonsavtale om å bidra med 50 000 kr årlig, 100 timer egeninnsats og finansiering av 40 timer med person og gravemaskin.

Kommunene vil i prosjektet samarbeide med et bedriftsnettverk med lokale bedrifter. Det er også etablert et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. Grimstad kommune er prosjekteier for prosjektet.

Skoler vil involveres i forhold til å bruke vannveier som arena for undervisning og utvikling av biologisk mangfold, og dybdelæring innenfor naturfagene og friluftsliv (miljø, biologi og friluft). Tanken er at skoler kan «adoptere en bekk» i et langsiktig perspektiv.

Prosjektet henter erfaring fra Danmark, hvor man i flere år har jobbet med denne type turisme. Erfaringstall derfra tilsier at omsetningen som følger med en fanget sjøørret er på ca 2 500 kroner pr kilo. Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk, en lokal omsetning på 50-58 millioner danske kroner, og minst 55 000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister.

«Fritidsfiske er blant Norges mest populære friluftsaktiviteter, og mange nordmenn og andre drar i dag til Danmark for å fiske. De kan komme til Grimstad, Lillesand, Arendal, Froland eller Tvedestrand i stedet! Det er veldig gledelig at både Miljødirektoratet og Blått Kompetansesenter sør har valgt å støtte dette prosjektet. Vi har mange reiselivsbedrifter som mener sjøørret er en viktig satsing – nå kan vi både få flere fisk og flere turister på en gang!» sier ordføreren i Grimstad kommune Beate Skretting.

For mer informasjon

Vennlig hilsen
Bodil Slettebø
Næringssjef
37 25 04 31 / 99 79 63 60
www.grimstad.kommune.no

Som dere ser er pressemeldingen sendt ut av Grimstad Kommune. Grimstad har sammen med flere andre tatt initiativ til å satse på sjøørret i et litt nytt perspektiv. Erik Berglihn er foregangsmann, idetager og promotor i prosjektet som nå altså har fått stor oppslutning og penger til å gå videre i en satsing som forhåpentlig kan gi gode og grønne ringvirkninger i hele regionen.

Det hele startet med at Berglihn og Grimstad kommune satte seg ned og så på hva som kunne gjøres for å øke næringsaktiviteten tilknyttet sjø og skjærgård. En av idene som kom opp på bordet var at vi har et fantastisk sjøørretfiske som er på sitt beste vår og høst. Disse årstidene er såkalt skuldersesonger med lite aktivitet tilknyttet reiseliv på Sørlandet. Dette er perioder på året hvor alle i utgangspunktet er klare for å få større aktivitet, og selve kystlinjen med alle dens muligheter ligger jo der allerede. Dermed begynte snøballen å rulle for å se på mulighetene for å tilrettelegge for å gjøre mer ut av det allerede populære sjøørretfiske.

Resultatet av første møte ble en ny aktivitet vinteren 2019 da Grimstad kommune sammen med Berglihn og Strand Hotell inviterte aktuelle bedrifter og personer til et sjøørretkurs jeg fikk ansvaret for å holde. Oppmøtet var veldig bra, og til og med NRK var til stedet disse dagene. Dette ble en suksess, og aller viktigst folk så at dette burde være en aktivitet med stort potensiale, og en fiskeform de kunne tilby besøkende på forskjellig vis.

Deretter ble så satt ned en arbeidsgruppe med folk fra kommunene, reiselivsaktører og andre som synes dette var interessant å jobbe videre med. Undertegnede har bidratt med kunnskap om målgruppen og jeg har også fisket/erfaring fra de utenlandske og mest kjente sjøørret-destinasjonene som jeg har besøkt gjentatte ganger. Fyn, Sjælland, Bornholm og Åland har vært foregangsplasser for å tilrettelegge for sjøørretfiske som næring. De å se at andre steder har lykkes godt er selvfølgelig veldig inspirerende og gull verdt for oss som er i startgropen på en lignende satsing.

Etter den store interessen fra første samling på Strand Hotell, ble neste steg en studietur til Fyn. Vi reiste en god gjeng fra de aktuelle kommunene (bla næringssjefene i Arendal, Grimstad og Lillesand) og andre interesserte aktører. Her besøkte vi Sportsfiskeforbundet, overnattingssteder, klekkeri, forskere og ikke minst de aktørene som jobber direkte med sjøørretprosjektene på Fyn og Sjælland. Dette var en svært viktig studie-tur som gav oss innblikk i mange sider av et slikt prosjekt som faktisk gir tilbake mellom 3 og 4 milliarder kroner i omsetning, og mange arbeidsplasser, i det aktuelle området.

Noen vil kanskje tenke at økonomi, arbeidsplasser og business generelt i tilknytning til sjøørret høres skummelt ut, men det er faktisk det som gjør at et slikt prosjekt får fart og kan gjennomføres. Jeg har sammen med mengder av andre ildsjeler stått hundrevis av timer i mindre og større vassdrag oppgjennom tiden, og så har det blitt med det…… Nå har vi fått et prosjekt som starter fra toppen og som gjør at hele «næringskjeden» ser verdien av en sterk sjøørretstamme. Dette er meget viktig for vi vet jo at fisken oftest må vike for andre kommunale prosjekter langs sjø og vassdrag. Prosjekter som ofte er i direkte konflikt med arten og fiskens leveområder. På lengre sikt kan faktisk et sjøørretprosjekt som dette være med på å legge til rette for økt satsing på sportsfiske og mer fokus på sunne vassdrag. Det kan være et viktig bidrag til å få stopp på en slik rasering vi har sett veldig mange plasser i landet, bla på Vestlandet og i Oslofjorden. Det har også vært mitt hovedmotiv for å ha bidratt til dette prosjektet.

Etter turen til Danmark har vi hatt flere viktige sammenkomster for å få fremdrift i prosjektet. Vi har også hatt en åpen konferanse og møter med innovasjon Norge. Jeg har samlet et team med aktuelle guider fra området, og vi er allerede i gang med en brosjyre. Her blir det fokus på de 5 kommunene og sjøørretfiske generelt i regionen. Det blir også vist noen fiskeplasser og aktuelle overnattingssteder. Brosjyren kommer på papir og på nett, men er altså en slags bilde på forprosjektet vi holder på med, og ikke en ferdig reisebrosjyre for sjøørretfiske på Sørlandet. Egen nettside og flere andre ting komme etter hvert som prosjektet skrider frem.

Det som er aller mest gledelig oppe i det her er at alle er enige om at skal vi få til en økende aktivitet eller næring må selve produktet «sjøørret» ivaretas og forbedres. Det aller viktigste vi jobber med nå er å tilrettelegge for en økt sjøørret-bestand. Det er nettopp det mesteparten av de innvilgede pengene i pressemeldingen omtaler. Sjøørretbestanden på Sørlandet er bra, men kan bli mye bedre. Blir det større aktivitet må vi ta ut et større potensiale bla annet når det kommer til produksjonen i gytebekkene i området. De lokale JFF har gjort en bra jobb med dugnader i noen få vassdrag i en årrekke, og disse personene blir en viktig faktor i årene som kommer også. Det finnes hundrevis av små vassdrag og antagelig er mindre en 10% av disse gjort noe med for å bedre ørretens kår. Nå samles kreftene og alle kommunene er innstilt på å stille med penger, arbeidskraft og utstyr. I tillegg satses det på at hver skoleklasse skal adoptere sin egen sjøørretbekk der det er naturlig. På den måten får vi altså med oss lokalt fokus på at bekkene må tas vare på. I Danmark har de «grusbanden» som samles til større og mindre restaurerings-prosjekter. Jeg tror helt sikkert vi kan få samme fokuset her i regionen bare det blir tilrettelagt og flere folk ser viktigheten av å ha sunne og gode vassdrag. I tillegg til at selve levevilkårene forbedres må også selve sjøørretstammen forvaltes på en skikkelig og kanskje på en mer moderne måte. Igjen kan vi høste erfaringer fra Danmark hvor hovedfokus er catch and release, og et skjerpet minste- og maksmål regel på fisken som skal høstes som mat. Flere tiltak og økt opplysningstjeneste rundt selve fiske må hele tiden vurderes lokalt i samarbeid med fylkesmannen for at et slik prosjekt skal lykkes på lang sikt.

Sjøørret Sørlandet er altså godt i gang, men det vil helt sikkert gå flere år før vi ser noe betydelig vekst i bestander og i økt reisevirksomhet for å fiske sjøørret på Sørlandet. Men det er også mye enn kan gjøres på på kort tid også. Flere er i gang med å sjekke ut interessen, og klargjøre for sportsfiske nå når turister allikevel skal feriere på Sørlandet. Ofte er det ikke mye som skal til for å tilrettelegge for kystfiske, og fiske i sjøen er jo gratis for alle. Vi har heller ikke nødvendigvis som mål å konkurrere direkte med de kjente sjøørret destinasjonene for eksempel i Danmark. Sørlandet har et litt annerledes sjøørretfiske, men også så mye mer enn det å tilby. Jeg er ganske sikker på at både de aktive sportsfiskerne og feriefiskere kan få mye ut av å besøke akkurat dette området på Sørlandet. Sjøørretfiske gir store fiskeopplevelser og stor glede, og kan også lett kombineres med andre aktiviteter i regionen på en årstid andre landsdeler ligger under is og snø. I tillegg er det ofte slik at bedrifter eller større grupper ønsker aktiviteter når de først er på et seminar, kurs eller lignende i regionen. Da er det jo fint å kunne tilby sportsfiske som faktisk er en gjenvinnbar og grønn/blå ressurs. Vi må bare forvalter den riktig, og det har vi som mål å gjøre her!

Her finner du prosjektets fb side

Asgeir