Facebook ikon Instagram ikon
13. september, 2021 - miljø under vann Sjøørretfiske

Sjøørret Sørlandet, fiskeoppdrett og skoleprosjekter

Det skjer mye på Sørlandet (og mange andre steder i Norge) når det kommer til restaurering og kultivering for sjøørretens beste. Vår neste generasjon er svært delaktige, og de unge har stor forståelse for at ting må gjøres mens det enda er mulig. Det må nemlig en god del nødhjelp til for at de skal kunne oppleve de samme gode naturopplevelsene du og jeg har hatt i vår levetid. Samtidig er det valg, og politikerne skal gjøre store beslutninger om vår fremtid. Samtlige store partier har i deres partiprogrammer stadfestet at de ønsker økt akvakultur og oppdrett/produksjon langs kysten. Det er for så vidt greit, men ingen har satt noen klare og målrettede krav til oppdrettsbransjen som hver eneste dag ødelegger livet i havet, slik som produksjonen drives i dag. Det å sette krav til lukkede anlegg og generelle krav til oppdrettsbransjens utslipp er også politikernes jobb! Så langt har de sviktet totalt, og nå vil altså oppdrettsbransjen ødelegge siste rest av kyst som ikke er utbygd. Samtidig snur ryggen til stiller ungdommen opp på dugnader og prosjekter for å hjelpe naturen som er under større press enn noen gang. Nå er det kanskje på tide politikerne også tenker på fremtiden, naturen og vår neste generasjon som skal ta over etter oss…..

«Kjære politikere i Lillesand! I dag var det 55 elever fra Borkedalen skole, og til sammen 70 personer med forskjellig kompetanse som jobbet med sjøørret-trapper, ryddet bekkeløp og la ut gytegrus i den lokale Mo elva som renner ut i Tingsakerfjorden. Alt dette gjøres for å bedre det generelle miljøet, og bedre levevilkårene for alt liv i og rundt elva. Sjøørreten får et spesielt fokus, fordi dette vassdraget antagelig er et av de viktigste i Lillesand for at den skal yngle, og for at bestanden skal leve videre og helst øke i årene som kommer. Sjøørreten er en av de mest populære fiskene, og folk fra hele Norge og utlendinger reiser langt og legger igjen betydelige midler lokalt hvis dette fisket er bra. Det kan bety en blå og bærekraftig næring som gir mange arbeidsplasser, bedre miljø og ikke minst en sunn og frisk natur som vi lokale kan glede oss over hver eneste dag.»

«Samtidig planlegges det et nytt oppdrettsanlegg for laks i nær tilknytning til vassdraget, og mitt i oppvekstområdet for sjøørreten i Mo-elva. Til nå har oppdrettsindustrien nærmest utradert sjøørretbestandene på Vestlandet. Med det resultat at denne arten nærmest er borte, eller at selve fiske er blitt forbud. I høst skal dere politikere i Lillesand bestemme hvordan dere vil ha det i kommunen her vi bor. Vil de at en milliardær uten krav til å rense sine utslipp få lov til å sette vårt felles område på spill for all fremtid? Eller vil dere satse på å ta vare på livet under vann mens det enda er mulig å gjøre noe med det? Dette spørsmålet er det kun opp til politikerne i Lillesand å avgjøre denne høsten.»

Samtidig som Borkedalen og andre skoler jobber med prosjekt Sjøørret Sørlandet, er det også mange klasser som er ute og fisker i skoletiden. Her er jeg med 6 klasse fra Brentemoen Skole i Kaldvellelva. Den ligger litt lengre øst i Lillesand. Her er det allerede gjort mye fint arbeid med laksetrapper og tilrettelegging for at både sjøørret og laks kan vandre opp fra sjøen. Dessverre har flere utbygginger (Nye E-18 og industriområder) gjort at sulfid-holdig masse lekker ut i dette og flere vassdrag i regionen. Utbyggerne har ikke gjort jobben sin med å sikre utslipp, og kommer som regel unna med det uten noen store konsekvenser eller straff. Resultatet er at yngelen og næringsdyr dør. Det er altså en lang rekke utfordringene våre ville fiskestammer står opp imot. Fiskeoppdrett kommer på toppen av et Skagerak som allerede ligger på grensen av en kollaps. Kollapsen er allerede startet i Oslofjorden og sydover. Den vil bre om seg og øke kraftig hvis ikke politikerne setter større krav til forurenserne nå!

Asgeir