Facebook ikon Instagram ikon
9. november, 2020 - Sjøørretfiske Ut i naturen

Prosjekt Sjøørret Sørlandet. Gytebekker og skolesatsing

Prosjekt Sjøørret Sørlandet er igangsatt for å se om vi kan få til en bærekraftig og god næring som knyttes til sjøørretfiske i landsdelen. Det er igangsatt av ildsjeler, kommuner, fylket, reiselivsaktører og privatpersoner som ser potensialet for en blå/grønn næring tilknyttet kysten vår. Vi har blant annet hatt studietur til Fyn og sett hvordan Danskene har lykkes med dette der nede. Prosjektet på Sørlandet er godt i gang og i våres kom gladmeldingen om at prosjektet fikk midler fra Miljødirektoratet og Blått Kompetansesenter. Slik lød den meldingen;

700 000 kroner til Sjøørret Sørlandet – bærekraftig reiselivssatsing i Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter – forvaltning av gytebekker og næring.

Miljødirektoratet har for 2020 bevilget 500 000 kroner til vannmiljøtiltak i sjøørretbekker.
Blått Kompetansesenter sør har bevilget 200 000 kroner til etablering av en bærekraftig reiselivssatsing.
De fem deltagende kommunene har i tillegg inngått en intensjonsavtale om å bidra med 50 000 kr årlig, 100 timer egeninnsats og finansiering av 40 timer med person og gravemaskin.

Kommunene vil i prosjektet samarbeide med et bedriftsnettverk med lokale bedrifter. Det er også etablert et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. Grimstad kommune er prosjekteier for prosjektet.

Skoler vil involveres i forhold til å bruke vannveier som arena for undervisning og utvikling av biologisk mangfold, og dybdelæring innenfor naturfagene og friluftsliv (miljø, biologi og friluft). Tanken er at skoler kan «adoptere en bekk» i et langsiktig perspektiv.

Prosjektet henter erfaring fra Danmark, hvor man i flere år har jobbet med denne type turisme. Erfaringstall derfra tilsier at omsetningen som følger med en fanget sjøørret er på ca 2 500 kroner pr kilo. Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk, en lokal omsetning på 50-58 millioner danske kroner, og minst 55 000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister.

«Fritidsfiske er blant Norges mest populære friluftsaktiviteter, og mange nordmenn og andre drar i dag til Danmark for å fiske. De kan komme til Grimstad, Lillesand, Arendal, Froland eller Tvedestrand i stedet! Det er veldig gledelig at både Miljødirektoratet og Blått Kompetansesenter sør har valgt å støtte dette prosjektet. Vi har mange reiselivsbedrifter som mener sjøørret er en viktig satsing – nå kan vi både få flere fisk og flere turister på en gang!» sier ordføreren i Grimstad kommune Beate Skretting.

Hele grunnlaget for et slikt konsept er at sjøørretfiske er så bra som mulig. Sjøørretfiske er allerede godt, men potensialet er langt større. Skal en få større aktivitet av lokale og tilreisende sportsfiskere er det helt avgjørende og bedre sjøørretenes levevilkår, det er vi alle enige om. Dermed er disse midlene en nøkkelfaktor for å lykkes.

Et av de første og kanskje det viktigste steget er og ta tak i selve livsnerven for sjøørreten, nemlig gytevassdragene. Det har de senere årene vært noe aktivitet lokalt, spesielt av fiskeforeningene som også er en del av dette prosjektet. Det er allikevel hundrevis av mindre bekker som lider etter utbygging, forurensnings, gjengroing og landbruk som kan ha ødelagt forholdene i og rundt de viktige gytebekkene. Hundrevis av vassdrag i dette området kan forbedres med ganske enkle tiltak. Tiltak som vil gi økt produksjon av yngel og smolt til alle de små men viktige stammene som tilfører sjøørret i sjøen.

En av ideene som kom frem i prosjekt Sjøørret Sørlandet var å aktivisere skolene slik at de adopterer og tar ansvaret for bekker i nabolaget. På den måten vil neste generasjon få en innføring og opplæring i hvor viktige de små lokale vassdragene også er for livet i sjøen. De fleste skolene har vært positivet til prosjektet og synes det er svært bra at ungdommene kan få praktisk lærdom med å følge med en bekk. Dette er ikke bare et rent natur-fag, også matematikk, miljø, naturvern, biologi, samarbeid og samfunnsutvikling er inne i bildet når disse timene gjennomføres sier lærerne som bidrar til at dette kan gjennomføres. Fra august 2020, har vi etablert et konkret samarbeide med åtte skoler fra Tvedestrand til Lillesand. Omkring 450 elever er engasjert – fra 2 til 7 trinn.

I samarbeid med Havforskningsinstituttet er det utarbeidet en veileder og manual for gjennomføring av prosjektet som vi har kalt «adopter en bekk». Barna er med i hele prosessen, fra undersøkelser og evaluering til å søke fylkesmannen om tiltak. De gjennomfører utlegging av gytegrus, rydding og prøvetakninger. Gjennom et år vil de være med ute i bekkene i omkring åtte halve undervisningsdager. Senere følger observasjoner, nye evalueringer av andre strekk i bekken eller elva. Målet er at hele bekke-løpet kan bearbeides for å bli i beste mulige stand for oppvekst og regenerering av sjøørret.

Her kan du lese om staten av prosjekt Sjøørret Sørlandet;

https://www.asgeiralvestad.no/prosjekt-sjoorret-sorlandet/

 

Her er et innslag fra nrk sørlandet fra dette nye prosjektet hvor skolebarn aktiviseres i en sjøørret-bekk;

Asgeir