Facebook ikon Instagram ikon
23. november, 2021 - miljø under vann

Svar fra Dyreparken i Kristiansand

En liten oppdatering i saken om at Dyreparken har gjort et samarbeid med Eide Fjordbruk. Jeg skrev innlegget Boikott av Dyreparken i Kristiansand for et par dager siden, men sende også en e-mail hvor jeg ønsket mer info om saken fra dem. Det fikk jeg allerede dagen etter.

Spørsmålet jeg sendte til dyreparken var:

Hei vi vurderer å kutte ut Dyreparken hvis det gjøres alvor med et samarbeid med oppdrettsindustrien. Har du noe mer info om den saken?

Dyreparken svarer:

Dyreavdelingen (Dyreparken)

  1. nov. 2021, 10:17 CET

Hei Asgeir

Takk for henvendelsen din. Vi har nedenfor redegjort for bakgrunnen for vårt samarbeid med Eide Fjordbruk.

Våren 2020 inngikk vi et samarbeid med Eide Fjordbruk etter lang tids dialog og vurdering. Bakgrunnen for samarbeidet er en søknad om tillatelse til etablering av visningsanlegg for laks i Dyreparken. Dersom søknaden innvilges, ønsker vi at dette visningsanlegget skal være en del av et nytt område med arbeidstittel «Kretsløpet». Samarbeidet mellom Eide Fjordbruk og Dyreparken gjelder kun visningsanlegget i tilknytning til Dyreparken.

Dyreparkens viktigste oppgave er bevaring av truede dyr. Dette gjør vi både gjennom avlsprogrammer i Dyreparken, ved støtte til prosjekter i naturen og ved å informere gjestene om de utfordringene dyrene står overfor i naturen.
Man kan si at verdens dyr står overfor fem hovedtrusler;

· Habitatødeleggelse
· Jakt
· Klimaendringer
· Invasive arter
· Forurensing

Alle disse er som kjent knyttet til oss mennesker, og vi blir bare flere og flere mennesker på jorda og dyrene blir færre. Befolkningsveksten representerer en stor utfordring i hvordan vi skal kunne produsere nok mat til alle, og ikke minst hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. For å gjøre dette må vi finne nye kilder til proteiner. Det finner vi i havet, og her kan produksjon av mat økes betydelig. Produksjon av mat i havet har også mange positive sider sammenliknet med produksjon av mat på land. Fisk er mer effektive når det gjelder å konvertere mat til energi og biomasse (proteiner). Karbonavtrykket til oppdrettslaks er bl.a. derfor langt lavere enn produksjon av landbasert kjøtt.

Lakseoppdrett har en del utfordringer både dyrevelferdsmessig og miljømessig. Dette gjelder blant annet rømt oppdrettslaks, lakselus, utslipp fra anlegg og soya i fiskefor. Vi mener at disse utfordringene bør belyses i større grad for allmennheten, og det har vi også diskutert med Eide Fjordbruk. Vi opplever at de deler vårt syn, og at de er interessert i å tørre å snakke om disse problemstillingene, herunder ha åpenhet om næringens utfordringer. Et visningssenter vil i så måte være en anledning til å gjøre dette. Det gjøres en stor jobb for å få oppdrett mer bærekraftig. Ved å opplyse befolkningen om problemstillingene settes det ytterligere press på produsentene til å aktivt jobbe for å løse utfordringene. Vi opplever i vår dialog med Eide Fjordbruk, at de ønsker å være et godt eksempel for næringen. Dagens visningsanlegg for laks har relativt få besøkende årlig. I Dyreparken vil man kunne opplyse om matproduksjon og bærekraft til et mye større publikum, ikke minst til barn og unge. Så vel positive som utfordrende sider av oppdrettsnæringen skal belyses og omtales på en faglig og balansert måte.

Vi har hatt mange samtaler med Eide Fjordbruk mht. de utfordringene som oppdrettsnæringen har. Eide Fjordbruk har stort fokus på både dyrevelferd og bærekraft, og selskapet arbeider med å stadig forbedre produksjonen i forhold til dette. Vi tror at økt kunnskap om havbruk og utfordringene næringen står overfor vil kunne bidra til å sette fokus på dette og drive frem ytterlige forbedringer. Kunnskap og engasjement fra forbrukere er kanskje noe av den sterkeste driveren for forbedring i all matproduksjon, også havbruk.

Vi mener det er viktig å jobbe sammen med næringen for å drive frem bedre løsninger. Verden trenger havbruksnæringen for matproduksjon, og vi mener det ikke er noe godt alternativ å ta ensidig avstand fra den.

Med vennlig hilsen
Helene Axelsen
Biolog, Dyreparken

Svaret fra Dyreparken var utfyllende og bra på mange måter, men det virker fortsatt helt uforståelig for meg at de skal ta på seg en slik rolle, og et ansvar for å presentere oppdrettsindustrien og matproduksjon på en slik måte, i en familiepark. Her må det antagelig ligge andre, og muligens økonomiske grunner bak. Det er også lett å høre av svaret at de allerede er svært «farget» av oppdrettsindustriens falske formaninger om at laks skal mate verdens befolkning. Det er foreløpig bare spekulasjoner, men når Dyreparkens viktigste funksjoner er å bevare truede dyrearter kan enn jo lure på hvor de rødlistede og ville fiskeartene er i parken? Nyest på rødlisten er den Norske Atlantiske villaksen, som nettopp oppdrettsindustrien har fått hovedansvaret for å ha ødelagt.

Det at villaksen nå er rødlistet og at sjøørretbestanden nærmest er utradert mange steder er ikke bare en av mange «utfordringer» oppdrettsindustrien har. Det er en ren katastrofe! Det er en varslet katastrofe for de artene, og det maritime miljøet de har pøst ut millioner av liter gift i, og som de har misbrukt med alle sine eksperiment uten å ta hensyn til livet utenfor de åpne merdene. De verste konsekvensene har vi antagelig ikke sett enda, men det at det dør 20 millioner rensefisk + og 50 millioner laks i merdene hvert eneste år viser at dette er en brutal industri som ikke tar dyrevelferd på alvor i det hele tatt. Jeg tror neppe at det hjelper særlig mye å vise noen glansbilder i Dyreparken.

Jeg synes Dyreparken i stede burde fokusere på de ville fiskeartene som er under hardt press. Nå er den totale Norske villaksstammen på under en halv million fisk (mer enn halvert siste årene), mens det til sammenligning finnes rundt 400 millioner fjøsfisk i oppdrettsanlegg langs kysten vår. Hvorfor sistnevnte, og ikke villfisken skal være fokus til Dyreparken er helt uforståelig. De finnes selvfølgelig husdyr i dyreparken, men jeg har aldri sett at det fokuseres på «utfordringene» som det for eksempel finnes i Norsk gris eller fjærkre-produksjon på KuToppen. Så hvordan de har tenkt å bidra til at oppdrettsindustrien generelt skal bli bedre av et promoteringsanlegg høres ut som ren ønsketenkning. Det høres nærmest ut som et påskudd for å få et slikt samarbeid med Norges rikeste og mektigste næringsdrivende. Eller har de bare lurt seg inn bakveien? Uansett vil det være et anlegg som vil være svært villedende i forhold til virkeligheten, direkte rettet mot barn og barnefamilier som besøker attraksjonen.

Så må det sies at ikke alle oppdrettere er like ille, og at det faktisk finnes noen få som ikke er direkte styrt av aksjekurser. Etter å ha lest igjennom Eide Fjordbruks egne nettsider, er det i alle fall nevnt at de ønsker å være bedre enn de andre. Det er fine ord og lite om hva som egentlig er den tragiske historien, og om hva som virkelig må til for å stanse utslippene. Oppdretterne har kjempet med alle midler mot et hvert tiltak for å få stopp på forurensingen de påfører fjordene våre. De har også brukt nærmest kriminelle metoder til å fryse ut kritiske forskere, og påvirke politikere til å godkjenne en produksjon nærmest er helt uten krav til å ta hensyn til miljøet og livet under vann. Det er i hele tatt et paradoks at Dyreparken i sitt svar vektlegger verdens behov for mat når vi vet at Norsk oppdrettslaks er luksusmat, og at det må 2 kg villfisk til for å drette opp 1 kg laks. Dette er vill-fisk som males opp, og som kunne vært mat for mennesker også. På grunn av overfiske og mangel på tilgang til fiskemel har nå mengden av vegetabilsk innhold økt enormt i oppdrettsbransjen. Antagelig er vi i forholdt til folketall verdens største importør av Soya, nettopp på grunn av oppdrettsindustriens enorme forbruk. Soyaen produseres nå på bekostning av regnskogene i Brasil. Det hugges enorme områder hvert år, og dyreartene der lider enormt når leveområdene ødelegges.

Nei Dyreparken, tenk dere om en gang til! Bidra heller til å holde Sørlandskysten fri for denne ødeleggende produksjonen frem til den er utslippsfri, og fokuser på og ta vare på de ville artene som stadig settes under mer press.

Ønsker du å sende dyreparken en melding og si hva du mener, så hadde det vært et fint bidrag. Deres mailadresse er: post@dyreparken.no

Asgeir